วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ

นายกิตติศักดิ์  รอดเริง
ตำแหน่ง ครู คศ.๑

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอน ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา   ป.ตรี  วท.บ. เอกฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
                         ป.โท  วท.ม. เอกฟิสิกส์ศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ